Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları

I. İslam Ekonomisinin Teorik Ve Kurumsal Temelleri

 • İslam Ekonomisi (İE) Ve Metodoloji
  • İE’nin Klasik Ve Modern Kaynakları
  • İE’de Rasyonalite Ve Kurumsal Yenilik
  • İE’de Enformosyon Asimetrisi Ve Karar Alma Dinamikleri
 • İslam Ekonomisinde Etik
  • İE’de Etik, İktisadi Değer Anlayışı Ve Kurumsal Uyum
  • İE’de Etik Ve İktisadi Etkinlik Paradigması (Büyüme)
  • İE’de Etik Ve İktisadi Eşitlik Paradigması (Gelir Dağılımı)
 • İslam’da İktisat Politikası
  • İE’de Para Politikası Ve Üretim Faktörlerinin Tam İstihdamı
  • İE’de Maliye Politikası Ve Kalkınma Paradigması
  • İE’de Sermaye Birikimi Ve Gelir Dağılımı
 • İktisatta Yeni Paradigma Arayışları Ve İslami Perspektif
  • İE, Kriz Ve İktisadi İstikrar
  • İE’de Uluslararası Finansal Sistem Ve Kamusal Regülasyon
  • İE Ve Küresel Ekonomik Krizden Çıkış Önerileri
 • İslam İktisadına Sistemik Bakış
  • İE’de Kurumlar Arası Tamamlayıcılık Dinamikleri
  • İE’de Büyüme Ve Kalkınma Dengesi
  • İE’de Karşılaştırmalı Üstünlükler Ve Küresel Gelir Dağılımı Dengesi

II. İslam Ekonomisinin Uygulama Dinamikleri

 • Asr-I Saadetten Osmanlı’ya İslam İktisadı Uygulamaları
  • Asr-I Saadet Ve İslam İktisadında Teori-Pratik Dengesi
  • İlk Dönem İslam Devletlerinde Devlet-Piyasa İlişkisi
  • İlk Dönem İslam Devletlerinde Para Ve Maliye Politikası Uygulamaları
 • Osmanlı İmparatorluğu Ve İslam İktisadı
  • Osmanlı İktisadi Kurumsal Yapısına Bütüncül Bakış
  • Osmanlı’da Üretim Sistemi Ve İslami Finansman Yöntemleri
  • İslam İktisadı Açısından Osmanlı Ekonomisinde Yeniden Yapılanma Krizinin Nedenleri
 • 19. Yüzyıldan Günümüze İslam İktisadı
  • İslam Dünyasında İktisadi Düşüncenin Dönüşüm Evreleri
  • Sanayileşme Ve İslam İktisadı Uygulamaları
  • Bilgi Ekonomisi, Dördüncü Sanayi Devrimi Ve İslam İktisadının Geleceği
 • İslam İktisadında Uygulama Çeşitliliği
  • Tarihsel Değerlendirme
  • Günümüzde İslam Ekonomisinin Makro Uygulamaları (İktisat Politikası, Uluslararası İktisadi Birlikler Vb.)
  • Günümüzüde İslam Ekonomisinin Mikro Uygulamaları (Faizsiz Bankacılık, Sosyal Yardımlaşma, Zekat Vb.)
 • İslam İktisadında Kurumsal Yeniden Yapılanma Arayışları
  • İE’de Teori Ve Uygulama Uyumunu Güçlendirecek Kurumsal Alternatifler
  • İE’de Eshâm Ve Makro-Mikro Finansal Uyum Arayışları
  • İE’nin Küresel İktisadi İşbölümündeki Rolünü Etkinleştirecek Kurumsal Öneriler