Sempozyum Çağrısı

Sempozyum Çağrısı

“Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” 

7 Aralık 2019
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezi, İstanbul - TÜRKİYE


Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anısına her yıl düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, İslam İktisadı alanında gündeme getirilmesinin gereğine inandığı konularda, nitelikli ve saygın bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği’nin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. 2007 yılından itibaren düzenlenen Sempozyum dizisinin birbirleriyle ilintili iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İslam ekonomisinin genelde bütün insanlığın ve özelde İslam toplumlarının yaşadıkları iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği klasik ve modern kurumsal stratejilerin tekrar keşfedilmesine bilimsel katkı sağlamaktır. İkincisi ise, İslam ekonomisini, iktisadi aktörlerin etkinlik ve eşitliği bir arada gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları normatif aklı sağlayan yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır.

Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nda her yıl farklı bir iktisadi veya sosyal sorun ele alınmakta ve tartışılmaktadır. 8-9 Aralık 2018 tarihinde “21. Yüzyılda İslam Ekonomisini Yeniden Düşünmek” başlığı altında 10’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyum’una Dünya’dan ve Türkiye’den katılan İslam İktisadı alanında nitelikli çalışmalara imza atmış yetkin akademisyen ve uzmanlar ile birlikte teori ve pratikte İslam Ekonomisi tüm dinamikleri ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, ayrıca 11.  sempozyum hazırlıları için İslam Ekonomisi alanında uygulamaya yönelik mevcut durum analizlerinin yapılması, eylem planlarının hazırlanması ve uygulanabilir projelerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” başlığı çerçevesinde  4 temel alanda (İktisat Tarihi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Finansal Piyasalar ve Sosyal Politika) uzman ve yetkin akademisyenler koordinatörlüğünde uygulamaya yönelik geliştirilmiş proje önerilerinin müzakeresinin ve tanıtımının yapılması üzerine İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi  program sahipliğinde 7 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

2 Kasım 2019 tarihinde ise, Uluslararası Sempozyumun çıktılarının daha rasyonel, güçlü ve uygulanabilir olmasına yönelik olarak, aralarında akademisyenler, işadamları, entellektüeller, bürokratlar, uzmanlar ve sivil toplum kurumları temsilcileri gibi toplumun geniş kesimlerinden katılımın sağlandığı bir çalıştay düzenlenecektir.  

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu’nun ana hedefi; Ahlak ve adaleti merkeze alan bir perspektifle Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek analiz edilmesi, teorik ve pratik yönleri ile iktisadi sistemin işleyişinin yeniden ele alınması ve nihayetinde sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere haiz bir Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine yönelik teorik zemini kuvvetli, pratik açıdan rasyonel ve uygulanabilir model önerilerinin geliştirilmesidir.

Sempozyum Türkçe ve İngilizce dillerinde organize edilmektedir ve her iki dilde de tercüme hizmeti sunulmaktadır.


İstanbul İktisatçılar Derneği Yönetim Kurulu